اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

بلاگ

ششمین اتاق فرار – مرده شور

یکشنبه , 26 مرداد

اتاق فرار مرده شور به عنوان ششمین اتاق فرار مجموعه اسکیپ یارد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ افتتاح شد ، در این بازی با مرده شوری به نام شاپور سروکار دارید که به صورت مخفیانه اعضای بدن مرده هارا می فروشد