برای انجام دادن بازی

ابتدا باید بازی را از داخل وبسایت بخرید


اگر قبلا بازی را خریده اید

با استفاده از شماره موبایلی که بازی را خریده اید وارد شوید