اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اتاق فرار مرده شور

 

شاپور پیرمردی است که سالهاست مسئول مرده شورخانه روستا است و به تنهایی تمامی مرده های روستا را شسته است ، یک روز جنازه ای را پس از اینکه شاپور میشورد مستقیم به دانشگاهی در شهری بزرگ برای مطالعه بر روی بدن انسان ارسال میکنند ، پس از آنکه جنازه را در دانشگاه مورد آزمایش قرار می دهند ، متوجه می شوند که بعضی از اعضای بدن جنازه داخل بدنش نمی باشد ، این موضوع را به پلیس اطلاع می دهند و پلیس چند عدد از قبرهای روستا را برای بررسی نبش قبر می کند و متوجه میشود که بعضی از اعضای بدن تمامی جنازه ها داخل بدنشان نیست ، به همین خاطر به شاپور شک کرده و وارد مرده شور خانه روستا می شوند …

اتاق فرار مرده شور در فروردین ماه ۱۳۹۹ توسط تیم EscapeYard.ir طراحی و اجرا شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسبت سختی بازی : ۸.۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر : تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد نفرات : ۴ تا ۸ نفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه