برای انجام دادن بازی

ابتدا باید بازی را از داخل وبسایت بخرید


اگر قبلا بازی را خریده اید

با استفاده از شماره موبایلی که قبلا بازی را خریده اید وارد سایت شوید